Pravila in splošni pogoji nagradne igre »TAKTIKA, KI TE VODI V NEMČIJO!«

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »TAKTIKA, KI TE VODI V NEMČIJO!«

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre »TAKTIKA, KI TE VODI V NEMČIJO!« (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »TAKTIKA, KI TE VODI V NEMČIJO!«. Namen nagradne igre je promocija vseh izdelkov blagovnih znamk Zvijezda, ki jih v Sloveniji trži družba ZVIJEZDA d.o.o., Ljubljana.

 Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi v celoti seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba ZVIJEZDA d.o.o., Ljubljana, Breznikova ulica 26, 1230 Domžale, ID za DDV: SI 69722838 (v nadaljnjem besedilu Organizator). V imenu in za račun Organizatorja, na teritoriju Republike Slovenije, izvaja nagradno igro New Level d.o.o., Huga Badalića 31, Zagreb, OIB: 99200431992 (v nadaljevanju: agencija).

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 8.4.2024 od 00:00 ure do 19.5.2024 do 23:59 ure, na področju Republike Slovenije.

 

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije in imajo slovensko davčno številko, ter izpolnjujejo druge pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene s temi splošnimi pogoji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki njegovi lastni osebni podatki.

Zaposleni pri organizatorju ali agenciji, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 (A) Z nakupom: na podlagi poslanega SMS sporočila ali prijave preko spletnega obrazca,

(B) Brez nakupa: s sodelovanjem na podlagi poslane zgodbe.

 

(A) Z nakupom, SMS sporočilo ali prijava preko spletnega obrazca:

    1. korak: udeleženec v obdobju od 8.4.2024 do 19.5.2024 v kateri koli trgovini v Republiki Sloveniji opravi nakup dveh Zvijezda izdelkov.

    2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ZVIJEZDA, navede številko računa, ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), ali izpolni obrazec na spletni strani www.zvijezda.si, pri čemer mora v obrazec vpisati številko računa ter vnesti kontaktno telefonsko številko.

Po tem, ko udeleženec pošlje SMS sporočilo iz drugega koraka, bo prejel brezplačno povratno sporočilo, s potrditvijo prijave.

Način obračunavanja SMS sporočil, ki jih pošlje udeleženec, je naveden v 9. točki teh splošnih pogojev. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)delovanje SMS storitev ter posledice (ne)delovanja, ne glede na razlog (ne)delovanja.

(B) Brez nakupa, s sodelovanjem na podlagi poslane zgodbe:

Udeleženec v času trajanja nagradne igre napiše kratko avtorsko zgodbo v obsegu od 500 do 1000 besed, na temo »TAKTIKA, KI TE VODI V NEMČIJO!« (v nadaljevanju zgodba), pod zgodbo navede svoje kontaktne podatke (ime in priimek, kontaktna telefonska številka), ter vse skupaj pošlje e-mail na naslov: nagradnaigra@zvijezda.si

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri na podlagi posredovanja zgodbe, s posredovanjem zgodbe na navedeni elektronski naslov soglaša s temi splošnimi pogoji, prav tako se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je navedeno v nadaljevanju splošnih pogojev.

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Število sodelovanj v nagradni igri z nakupom (način A) ni omejeno. Način sodelovanja brez nakupa je omejen na enkrat (1x).

Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na način A, izžreban samo enkrat.

SMS sporočila, prijave preko spletnega obrazca ali poslane zgodbe, ki jih bo organizator oziroma agencija prejela po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

 

5. Nagradni sklad in način žrebanja nagrajencev

Nagradni sklad je sestavljen iz:

 • Glavne nagrade: 3 x potovanje v Nemčijo za dve osebi (19.6.2024-20.6.2024), v vrednosti 2.957,67 EUR z DDV.
 • 12 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24 v vrednosti 484,73 EUR z DDV.
 • 18 x žoga v vrednosti 29,99 EUR z DDV.
 • 24 x majica v vrednosti 24,95 EUR z DDV.

Skupna vrednost nagradnega sklada je 15.828,39 EUR z DDV.

Žrebanje poteka:

 • 15.4.2024 za prijave od 8.4.2024 do 14.4.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 22.4.2024 za prijave od 15.4.2024 do 21.4.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 29.4.2024 za prijave od 22.4.2024 do 28.4.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 6.5.2024 za prijave od 29.4.2024 do 5.5.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 13.5.2024 za prijave od 6.5.2024 do 12.5.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 20.5.2024 za prijave od 13.5.2024 do 19.5.2024 (2 x Playstation 5 Slim D chassis + EA FC 24; 3 x žoga, 4 x majica)
 • 20.5.2024 za prijave od 8.4.2024 do 19.5.2024 (3 x potovanje v Nemčijo za dve osebi)

Prejemnike nagrad se izžreba z naključnim algoritmom.

Žrebanje nagrad ni javno, o žrebanju bo sestavljen zapisnik. Zapisnik mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število sodelujočih v posameznem žrebanju, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bili splošni pogoji nagradne igre objavljeni, imena in priimki članov komisije, način žrebanja nagrajencev in podatki o nagrajencih, ter vrednost nagrade posameznega nagrajenca.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

6. Objava in obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 10 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni  www.zvijezda.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na kontaktno telefonsko številko, ki jo je posameznik posredoval ob prijavi na nagradno igro (način A ali B iz 4. točke teh splošnih pogojev).

 

7. Prevzem nagrad in odgovornost

Nagrade bodo podeljene v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka podeljevanja nagrad, o čemer se prejemnike nagrad obvesti preko spletne strani www.zvijezda.si. Stroške dostave nagrad krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade organizatoru ali agenciji v roku 7 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča
 • davčno številko

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila ali prijave preko spletnega obrazca (A način iz 4. točke teh splošnih pogojev) mora nagrajenec posredovati tudi sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup dveh Zvijezda izdelkov na elektronski naslov nagradnaigra@zvijezda.si.

Če se prejemnik nagrade na poslano obvestilo o prejemu nagrade v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in/ali ne posreduje osebnih podatkov, kot je to določeno z drugim odstavkom te točke, se šteje, da se je nagradi odpovedal. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade, ki se ji je odpovedal, niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila na način, da organizatoru ali agenciji na enega izmed kontaktov, navedenih v 10. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, razen v kolikor gre za prejemnika glavne nagrade, kjer se nagrada podeli nadomestnemu prejemniku, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade, ki se ji je odpovedal, niti katere koli druge osebe.

Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke, nedostavljene pošiljke z nagradami ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrad. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za poslane podatke s strani nagrajencev, ki so nečitljivi, nepopolni ali niso bili prejeti na način, kot ga določajo ti splošni pogoji. V primerih iz prejšnjega stavka organizator ni dolžan podeliti nagrade.

Prejemniki nagrad ne morejo zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad prav tako ni mogoče zamenjati za izplačilo v gotovini, ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

S trenutkom prevzema nagrade oziroma v kolikor organizator tako zahteva s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika/prejemnika nagrade.

 

8. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. V izogib dvoma, obremenitev zaradi morebitnega dviga letne dohodninske obveze, ki je lahko posledica izplačila nagrade, nosi nagrajenec.

Nagrajenec bo organizatorju posredoval dodatne osebne podatke (npr. davčna številka), v kolikor bo to potrebno, da lahko organizator izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka. Če nagrajenec podatkov ne bo poslal, mu organizator nagrade ne bo podelil. V tem primeru organizator nima obveznosti, da bi to nagrado podelil drugemu udeležencu.

 

9. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Povratni SMS-i so za uporabnike Telekom Slovenije in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, T-2, brezplačni.

 

10. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov udeleženca

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, ter ostalim subjektom, navedenim v šestem odstavku te točke, da se vsi osebni podatki, ki jih udeleženec posreduje v okviru te nagradne igre, navedeni v 4. in 7. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji ter za obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. Na željo organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki. Pravice in obveznosti, v zvezi z osebnimi podatki, ki organizatorju pripadajo na podlagi teh splošnih pogojev, se nanašajo tudi na agencijo, ki bosta podatke obdelala za potrebe nagradne igre.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)resničnost informacij, ki jih udeleženci posredujejo

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prenosljivost, kopiranje, dopolnitev, popravek, preklic, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Za uveljavljanje svojih pravic in obveznosti glede osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na kontakte navedene v nadaljevanju tega člena.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Poleg organizatorja in agencije (njunih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi izvajalec nagradne igre New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992 ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru organizatorjevih navodil in osebnih podatkov ne sme obdelovati za lastne namene. Pogodbeni obdelovalec in njegovi zaposleni so zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede varstva osebnih podatkov in/ali v primeru uveljavljanja pravic iz četrtega odstavka te točke, se prosimo obrnite na:

Organizator: Zvijezda d.o.o. – info@zvijezda.hr

Agencija: New Level d.o.o. – info@level.hr

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro oziroma, da ni spoštoval drugih pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v teh splošnih pogojih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

 

11. Razno

Agencija je odgovorna za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se agencija zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, agencija le-te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje agencija. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

12. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje objavo in/ali obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem sprejema. Splošni pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani www.zvijezda.sihttp://www.lidl.si/www.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre, zaradi okoliščin oziroma razlogov, ki niso na strani  organizatorja, ter jih organizator ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo prekine in nagrad ne podeli. O tem mora preko medijev (spletna stran www.zvijezda.si) obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in splošnimi pogoji povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ti splošni pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejema. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.zvijezda.si.

Ljubljana, 5.4.2024

 

Podijeli sa drugima:
Povezani članci