Splošni pogoji

 1. Splošna določila

Zvijezda plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 (v nadaljevanju: Zvijezda) zagotavlja interaktivno spletno storitev prek spletnih strani na domenah: www.zvijezda.hrwww.zvijezda.bawww.zvijezda.siwww.zvijezda.eu.

Storitev sestavljata zagotavljanje informacijskih storitev in upravljanje vsebine. Pod pojmom »spletne strani« se v teh Pogojih uporabe predpostavljajo vse spletne strani, ki se nahajajo na domeni www.zvijezda.hr in ostalih naštetih domenah. Ti Pogoji uporabe določajo pogoje in pravila, ki veljajo za uporabo spletnih strani končnih uporabnikov.

Z uporabo in dostopom do teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh Pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da so prebrali in razumeli Pogoje uporabe, da so z njimi seznanjeni, da se v celoti strinjajo s tukaj navedenimi pogoji ter pravili in potrjujejo uporabo spletnih strani v skladu z njimi.

Pravica do uporabe spletnih strani se ne more prenesti na druge fizične ali pravne osebe. Končni uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesel na mestih, kjer ta kot takšna obstajajo.

Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom občasnih prekinitev, nedostopnosti in/ali izklopa storitev (rutinsko vzdrževanje ipd.) ter dogodkov višje sile, pri čemer Zvijezda ne odgovarja za nobeno izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na spletu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je lahko zaradi navedenih razlogov dostop do spletnih strani prekinjen, začasno nedostopen ali izklopljen.

Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake. Zvijezda ne izjavlja in ne zagotavlja, izrecno ali implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali posodobljena; da bodo spletna stran in/ali povezane strani vedno dostopne in razpoložljive in da ne bo povzročila škode uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik in registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletne strani na svojo lastno odgovornost in krije izključno vse morebitne stroške, povezane z vzdrževanjem ali popravilom računalniške opreme. Kakršno koli jamstvo, dano na teh straneh, se nanaša izključno na izdelke ali storitve, ki jih zagotavlja Zvijezda.

Zvijezda si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni ali ukine spletno stran, vključno z, brez omejitev, vsebino, časom dostopnosti in opremo, potrebno za dostop ali uporabo strani. Zvijezda lahko preneha objavljati kateri koli del/vrsto informacij in spremeni ali ukine kateri koli način prenosa podatkov, spremeni lahko hitrost prenosa podatkov in katere koli njihove druge lastnosti. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Zvijezda lahko prav tako kadar koli izvede izboljšave in/ali spremembe na izdelkih in/ali programih, opisanih v teh informacijah, brez predhodnega obvestila. Če uporabnik ne sprejema Pogojev uporabe, spletnih strani ne sme uporabljati.
Zvijezda si pridržuje pravico, da kadar koli revidira Pogoje uporabe in ukine dostop do spletnih strani brez predhodnega obvestila.

 1. Sprememba pogojev uporabe

Zvijezda si pridržuje pravico, da kadar koli, če meni, da je to potrebno, ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih Pogojev uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Kakršna koli sprememba ali ukinitev pogojev in pravil uporabe bo začela veljati takoj, ko bo objavljena na spletnih straneh. Kakršna koli uporaba teh spletnih strani končnega uporabnika po takšnem obvestilu bo predpostavljala sprejetje teh sprememb.
Uporabnik se zavezuje, da bo občasno znova prebral Pogoje uporabe, da bi se seznanil z morebitnimi spremembami. Če uporabnik uporablja spletne strani po spremembi Pogojev uporabe, se predpostavlja, da je seznanjen s spremembami, jih razume in v celoti sprejema. Izključujemo odgovornost za kakršno koli škodo, povzročeno uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi takšnih sprememb.

 1. Računalniška oprema

Končni uporabnik je izključno in edini odgovoren za nabavo, uporabo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z, vendar ne omejeno na celotno programsko in strojno opremo, ki jo poseduje in uporablja, ter drugo opremo, potrebno za dostop do in uporabo spletnih strani Zvijezda, ter za vse s tem povezane stroške. Zvijezda ni odgovorna za nobeno poškodovanje opreme končnega uporabnika, ki lahko nastane kot posledica uporabe teh spletnih strani.

 1. Vedenje končnega uporabnika

Te spletne strani in katere koli druge strani, ki so prisotne zdaj ali pozneje ali drugače dostopne prek zunanjih povezav s spletnimi stranmi, so zasebna last Zvijezde.

Vsa medsebojna interakcija, ki poteka prek teh spletnih strani, mora biti v skladu s Pogoji uporabe, od uporabnika pa se zahteva, da so vse aktivnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu s pozitivnimi pravnimi predpisi Republike Hrvaške.

Prepovedani so objavljanje, uporaba, prenašanje, pošiljanje in izmenjava gradiva in vsebin, ki poslabšajo ali ogrozijo zasebnost, so vulgarni ali drugače nezaželeni v normalni komunikaciji, ki ogrožajo in/ali kršijo pravice drugih, posebej pa gradiva in vsebin, ki so po svoji naravi nezakoniti, ogrožajo, žalijo, so klevetniški, kršijo veljavne pravne predpise Republike Hrvaške, posebej nezakonite, lažne oziroma neresnične, prevarantske, žaljive, klevetniške, vulgarne, obscene, grozilne, vznemirjajoče, rasistične ali šovinistične vsebine, vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vsebine, ki nepooblaščeno razkriva osebne podatke ali krši pravico do osebnosti tretjih oseb ali drugih uporabnikov, in druge neprimerne vsebine ter vsebine, ki lahko povzroči škodo družbi Zvijezda in povezanim družbam, drugim uporabnikom in tretjim osebam, kar med drugim vključuje vsebino, ki spodbuja vedenje, ki predstavlja kaznivo dejanje, ki predpostavlja civilno odgovornost ali drugače krši kateri koli predpis in ki brez izrecnega, predhodnega, pisnega dovoljenja podjetja Zvijezda vsebuje oglaševanje in ponudbo katerih koli izdelkov in storitev. Končni uporabnik ne sme uporabljati teh spletnih strani za oglaševanje ali izvedbo katere koli komercialne, verske, politične ali nekomercialne promocije, vključno z vabljenjem uporabnikov teh spletnih strani, da postanejo člani druge spletne ali nespletne storitve, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali potencialno konkurenco podjetja Zvijezda.

Kakršno koli vedenje končnih uporabnikov, ki po diskrecijski oceni podjetja Zvijezda omejuje ali onemogoča katerega koli drugega končnega uporabnika pri uporabi spletnih strani, je prepovedano.

 1. Intelektualna lastnina

Te spletne strani vsebujejo gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, dizajnom, in druge informacije, za katere obstajajo druge pravice fizičnih ali pravnih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na besedila, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafiko, glasbo, zvok in celotno vsebino spletnih strani, v skladu s predpisi Republike Hrvaške. Vso gradivo (besedila, fotografije, slike, risbe, zvočno in video gradivo ter drugo), zaščitene blagovne znamke izdelkov in storitev (blagovne znamke), logotipi in druge vsebine, ki se nahajajo na spletnih straneh, so izključna pravica podjetja Zvijezda ali pa se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem imetnika avtorskih pravic ter imetnika pravic za blagovne znamke in/ali dizajn. Zvijezda je registrirana blagovna znamka podjetja Zvijezda d.d., zato so vse pravice glede na to znamko izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo v sistemu, intelektualna lastnina njihovih imetnikov. Zvijezda je imetnik avtorskih pravic v zvezi z izbiro, koordinacijo, nameščanjem ali izboljšanjem takšne vsebine in pravic v zvezi z izvirno vsebino.

KAKRŠNO KOLI KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVA, REPRODUCIRANJE, SPREMINJANJE, REVIDIRANJE, PRENAŠANJE, POVEZOVANJE, GLOBINSKO POVEZOVANJE, USTVARJANJE IZVEDENIH DEL ALI DRUGAČNO SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA DOVOLJENJA PODJETJA ZVIJEZDA JE STROGO PREPOVEDANO! Kakršna koli kršitev teh pogojev lahko povzroči kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali pravic katere koli druge oblike intelektualne lastnine in lahko privede do sprožitve civilnih, gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega in/ali prekrškovnega pregona zoper storilca. Kopiranje, ponovna distribucija, ponovni prenos, izdaja ali komercialna uporaba prenesenega gradiva brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Zvijezda in imetnika avtorskih pravic so prepovedani.

Končni uporabnik lahko prenese, natisne in shrani gradiva, zaščitena z avtorskimi pravicami, samo za namen lastne uporabe. Uporaba in tiskanje vsebin s spletnih strani je dovoljeno izključno za namen obveščanja in osebne, nekomercialne namene uporabnikov.

Končni uporabnik se zavezuje, da na teh spletnih straneh ne bo nalagal, objavljal ali drugače omogočal dostopa do katerega koli gradiva, za katerega obstajajo avtorske pravice, blagovna znamka ali druge pravice intelektualne lastnine, brez izrecnega dovoljenja imetnika teh pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane zaradi kršitev avtorskih pravic, zlorabe blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine, ali kakršne koli težave, nastale v zvezi z objavo takšnih gradiv.

Zvijezda ni dolžna obveščati končnega uporabnika ali mu pomagati pri ugotavljanju, ali za določeno gradivo obstajajo avtorske pravice.

Z dodajanjem gradiva na kateri koli javno dostopen del teh spletnih strani končni uporabnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je imetnik pravice za ta gradiva, in daje izrecno podjetju Zvijezda brezplačno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravico do uporabe, objave, razmnoževanja, reprodukcije, spreminjanja, prilagajanja, distribucije objav, prevajanja in/ali distribucije takšnega gradiva (delno ali v celoti) na območju celega sveta časovno omejeno in neomejeno v trajanju. Končni uporabnik drugim končnim uporabnikom prav tako daje pravico dostopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega gradiva za lastno uporabo.

Pogoji, navedeni v tem poglavju, se enakomerno nanašajo na korist podjetja Zvijezda in njegovih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev in licenciranih družb, vsak od navedenih pa ima pravico neposredno in v lastnem imenu izvajati te pogoje.

 1. Dovoljenja in blagovne znamke

Z objavo na spletnih straneh ali prek slednjih je končni uporabnik podjetju Zvijezda dal brezplačno, prostorsko in časovno neomejeno dovoljenje za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, objavljanje, prilagoditev, prevajanje, distribucijo, izvajanje in prikazovanje te komunikacije, same ali kot dela večje celote, v kateri koli obliki, na katerem koli mediju ali prek katere koli tehnologije, znane ali razvite pozneje, ter deljenje takšnih pravic z večkratnimi podeljevalci tega dovoljenja.

Z uporabo ali dostopom do te strani uporabnik ne pridobi, izrecno ali implicitno, nobenega dovoljenja ali pravice do uporabe blagovne znamke, patenta, dizajna, avtorske pravice ali druge pravice, ki pripada družbi Zvijezda in/ali tretji osebi. Uporabniki in registrirani uporabniki so sami odgovorni za spoštovanje avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine za te vsebine.

 1. Izjava o jamstvu in omejitvi odgovornosti

KONČNI UPORABNIK SE IZRECNO STRINJA, DA TE SPLETNE STRANI UPORABLJA IZKLJUČNO NA SVOJO ODGOVORNOST. NITI PODJETJE ZVIJEZDA, NJEGOVE PODRUŽNICE, MATIČNA PODJETJA NITI NOBEN OD NJIHOVIH ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV, TRETJIH PONUDNIKOV STORITEV ALI LICENCIRANIH PODJETIJ NE JAMČIJO, DA UPORABA TE SPLETNE STRANI NE BO PREKINJENA ALI DA NE BO VSEBOVALA NAPAK. PRAV TAKO NE JAMČIJO ZA (I) POSLEDICE, KI LAHKO NASTANEJO Z UPORABO TE SPLETNE STRANI, ALI (II) TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KATERE KOLI INFORMACIJE, STORITVE ALI BLAGA, DANEGA NA VOLJO PREK TEH SPLETNIH STRANI.

TA IZJAVA O ODGOVORNOSTI SE NANAŠA NA VSE ŠKODE, NEPOSREDNE ALI POSREDNE, ALI MOŽNE POŠKODBE, KI SO POSLEDICA KAKRŠNIH KOLI SLABIH LASTNOSTI, NAPAKE, IZJEME, PREKINITVE, BRISANJA, OKVARE, ZAMUDE V DELOVANJU ALI PRENOSU, RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA, PREKINITVE V KOMUNIKACIJSKI LINIJI, KRAJE, UNIČENJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, SPREMEMB ALI ZLORABE ZAPISA, PREKINITVE POGODBE, NEPRIMERNEGA VEDENJA, MALOMARNOSTI ALI KAKRŠNEGA KOLI DRUGEGA DEJANJA. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA PODJETJE ZVIJEZDA NI ODGOVORNO ZA ŽALJIVO, NEPRIMERNO ALI PROTIZAKONITO VEDENJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH STRANI IN DA TVEGANJE ŠKODE, KI LAHKO NASTANE KOT POSLEDICA NAVEDENEGA, V CELOTI NOSI KONČNI UPORABNIK.

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE ZVIJEZDA ALI DRUGA FIZIČNA ALI PRAVNA OSEBA, VKLJUČENA V USTVARJANJE, PROIZVODNJO ALI DISTRIBUCIJO TEH SPLETNIH STRANI ALI Z NJIMI POVEZANE VSEBINE, IN KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI LAHKO NASTANE KOT POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH SPLETNIH STRANI. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA SE POGOJI TEGA POGLAVJA NANAŠAJO NA CELOTNO VSEBINO TEH SPLETNIH STRANI.

POLEG PREDHODNO NAVEDENIH POGOJEV NITI PODJETJE ZVIJEZDA NITI MATIČNA DRUŽBA NITI NJENE PODRUŽNICE, PONUDNIKI INFORMACIJ ALI PARTNERJI, KI UREJAJO VSEBINO, NE BODO ODGOVORNI, NE GLEDE NA VZROK ALI TRAJANJE, ZA KATERE KOLI NAPAKE, NETOČNOSTI ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI, NEPRIMERNOST ALI NEIZVIRNOST INFORMACIJ, KI SE NAHAJAJO NA TEH SPLETNIH STRANEH, IN ZA KAKRŠNO KOLI ZAMUDO ALI PREKINITEV V PRENOSU INFORMACIJ KONČNEMU UPORABNIKU, ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE ALI IZGUBE, KI IZ TEGA IZHAJAJO. NOBENA OD ZGORAJ NAVEDENIH STRANI NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE ALI IZGUBE TRETJE STRANI, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM.

PODJETJE ZVIJEZDA NI ODGOVORNO ZA NOBENO VSEBINO, KI JO LAHKO UPORABNIK, NAROČNIK ALI NEPOOBLAŠČENI UPORABNIK NAMESTI NA TE SPLETNE STRANI. KAKRŠNO KOLI VSEBINO, KI JE NAMEŠČENA IN JE ALI SE LAHKO ŠTEJE ZA NEPRIMERNO, LAHKO PODJETJE ZVIJEZDA KADAR KOLI ODSTRANI. ZVIJEZDA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE, PRILAGODITVE, MENJAVE, IZBRISA ALI ODSTRANITVE KATERE KOLI VSEBINE, ZA KATERO OCENI, DA JE NEPRIMERNA. ZVIJEZDA V NOBENEM PRIMERU NI NIKOMUR ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI UPORABE TE ALI DRUGIH SPLETNIH STRANI, VKLUČNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO V DELOVANJU, IZGUBO PROGRAMA ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠIH SISTEMIH ZA OBDELAVO PODATKOV ALI DRUGAČE, TUDI KO SMO IZRECNO OBVEŠČENI O TAKŠNIH ŠKODAH.

Zvijezda si pridržuje pravico v trenutku ukiniti katera koli gesla ali uporabniške račune končnega uporabnika v primeru kakršnega koli vedenja končnega uporabnika, za katerega podjetje Zvijezda po svoji diskrecijski oceni meni, da je nesprejemljivo, in v vsakem primeru nespoštovanja teh Pogojev končnega uporabnika. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov pogoji med končnim uporabnikom in Zvijezdo ne bodo nehali veljati.

Zvijezda namerava uporabljati imena, logotipe, znake, blagovne znamke in druge zaščitene vsebine, ki se pojavljajo na tej spletni strani, izključno na področjih, za katere je pooblaščena na podlagi registracije ali prijave blagovne znamke, na podlagi dovoljenja ali drugače. V izognitev vsakemu dvomu Zvijezda s tem izjavlja, da nima namena uporabljati imen, logotipov, znakov, blagovnih znamk in drugih zaščitenih vsebin na področjih, za katere ni pooblaščena, in ne bo dobavljala ali ponujala izdelkov in/ali storitev, označenih s takšnimi zaščitenimi vsebinami, na takšnih področjih. Uporaba takšnih zaščitenih vsebin na tej spletni strani, ki je v nasprotju z določbami teh Pogojev, ali njihova zloraba je strogo prepovedana.

 1. Nadzor

Zvijezda lahko, ni pa dolžna, kadar koli nadzira vsebine na teh spletnih straneh, vključno s katerimi koli sobami za klepet in forumi, ki bi lahko bili del teh spletnih strani, da bi zagotovila skladnost in spoštovanje teh Pogojev uporabe in katerih koli drugih pravil, ki jih določa podjetje Zvijezda, ter skladnost s katerim koli ustreznim zakonom, predpisom ali drugim aktom. Zvijezda si brez omejevanja od predhodno navedenih elementov pridržuje pravico do odstranitve katerega koli gradiva, za katerega po lastni diskrecijski oceni odkrije, da ni v skladu s tukaj navedenimi pravili, ali za katerega odkrije, da je drugače vprašljiv. Zvijezda ni dolžna odgovoriti na interaktivno vsebino.

Zvijezda ne prevzema nobene odgovornosti za točnost informacij, ki jih posreduje, prejemnik pa navedene informacije uporablja na lastno odgovornost. Zvijezda ne daje nobenih zagotovil, da bodo katere koli sporočene težave odpravljene z uporabo katerih koli informacij, ki jih Zvijezda daje na voljo. S posredovanjem informacij Zvijezda ne podeljuje nobenih dovoljenj za katere koli avtorske pravice, patente ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine.

 1. Zasebnost

Končni uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, zasebna sporočila, forumi, sobe za klepet in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojnega komuniciranja (v nadaljevanju: skupnosti) javne, ne pa zasebne narave, in da lahko zato zaposleni Zvijezde nadzirajo komunikacijo končnih uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja.

Zvijezda ne nadzira in/ali dovoljuje vsebine, sporočil ali informacij, ki jih je mogoče najti v kateri koli skupnosti, zato ni odgovorna za katera koli dejanja, ki so lahko posledica sodelovanja končnega uporabnika v kateri koli skupnosti, vključno z odgovornostjo za morebitne sporne vsebine.

 1. Tajnost podatkov

Zvijezda ne želi prejemati zaupnih informacij ali informacij, ki zadevajo lastništvo, od uporabnikov prek te spletne strani. Kakršne koli informacije ali gradivo, poslano Zvijezdi, se bo obravnavalo, kot da NI zaupno. S pošiljanjem določenih informacij ali gradiva Zvijezdi uporabnik daje Zvijezdi neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenos in distribucijo tega gradiva ali informacij, prav tako pa se strinja, da lahko Zvijezda svobodno uporablja katere koli ideje, koncepte, znanje ali tehnike v kateri koli namen. Zvijezda sicer ne bo objavila imena uporabnika ali drugače objavila dejstva, da ji je uporabnik poslal gradivo ali druge informacije, razen če: (a) dobimo dovoljenje uporabnika za uporabo njegovega imena; ali (b) ob predhodnem obvestilu uporabniku, da bodo gradiva ali druge informacije, poslane na določen del teh strani, objavljene ali drugače na njih uporabljene skupaj z njegovim imenom; ali (c) smo to dolžni narediti po zakonu.

Kakršna koli vrsta komunikacije končnega uporabnika velja za nezaupno. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo informacij, ki jih bo Zvijezda obravnavala kot zaupne, bo to dejstvo navedeno na teh straneh. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na spletnih straneh končni uporabnik daje podjetju Zvijezda pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za namen promocije, oglaševanja, raziskav trga ali kateri koli drug zakonsko dovoljen namen. Za več informacij glejte Izjavo o zaupnosti podatkov podjetja Zvijezda.

Gradiva, ki so poslana ali dostopna prek spletnih strani, niso in se ne bodo štela za poslovno skrivnost, kot tajna ali zaupna. S posredovanjem gradiva prek spletne strani pooblaščate Zvijezdo in ali/njene povezane družbe, da ga neomejeno uporabljajo za katere koli namene, vključno z razmnoževanjem, prenosom, objavo, predvajanjem ali uporabo na kateri koli drug način brez obveznosti plačila katerega koli nadomestila.

 1. Nadomestilo škodee

Končni uporabnik se strinja, da bo povrnil škodo in podjetje Zvijezda, matična podjetja, njegove podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in zastopnike ne bo obravnaval kot odgovorne v primeru katerega koli zahtevka za nadomestilo škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani s strani končnega uporabnika.

 1. Vsebina tretjih strani

Zvijezda in ponudniki internetnih storitev (ISP) so distributerji (ne pa izdajatelji) vsebin, do katerih dostopajo tretje strani in končni uporabniki. Kakršna koli mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije ali vsebina, ki jo namestijo tretje strani, vključno z javnimi ponudniki informacij in katerimi koli končnimi uporabniki, izvirajo od ustreznih avtorjev ali distributerjev, ne pa podjetja Zvijezda. Zvijezda in tretji ponudniki informacij ne jamčijo za točnost, popolnost ali uporabnost katere koli vsebine in njeno primernost za prodajo ali primernost za kateri koli določen namen.

Informacij, dostopnih na spletnih straneh, ki predstavljajo mnenja in ocene ustreznega ponudnika informacij, končnega uporabnika ali drugega uporabnika, ki ni v pogodbenem razmerju s podjetjem Zvijezda, podjetje Zvijezda ne potrjuje in zato ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnih straneh objavi kdor koli, ki ni pooblaščeni zaposleni Zvijezde ali ne deluje po uradni dolžnosti. Pod nobenimi pogoji Zvijezda ne bo odgovorna za nobeno izgubo ali škodo, ki je posledica uporabnikovega zanašanja na informacije, pridobljene prek spletnih strani. Končni uporabnik prevzema vso odgovornost za oceno točnosti, popolnosti in uporabnosti katere koli informacije, mnenja, stališča, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna prek spletnih strani.

Spletne strani Zvijezda vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih strani, ki jih vzdržujejo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so nameščene samo zaradi praktičnosti, ne pa kot potrditev vsebine na teh straneh tretjih strani podjetja Zvijezda, pri čemer Zvijezda izrecno zavrača vsako povezanost z vsebino ali točnostjo gradiva na spletnih straneh tretjih strani.

 1. Nične določbe

V primeru ničnosti posameznih določb Pogojev uporabe takšna ničnost ne bo vplivala na veljavnost katere koli druge določbe teh Pogojev in preostali deli teh Pogojev bodo ostali veljavni.

 1. Odrekanje pravici

Če katera koli stran ne bo uveljavila svojih pravic iz teh Pogojev, se to ne bo štelo za odrekanje ali izgubo teh pravic v prihodnosti ali katerih koli drugih pravic, navedenih v Pogojih.

 1. Reševanje sporov

Za vse, česar ne ureja ta pogodba, veljajo določbe Zakona o obligacijskih razmerjih.

Vse spore iz te Pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti po mirni poti. Vsi spori ali zahtevki, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe teh spletnih strani in so povezani s temi Pogoji ali njihovim izvajanjem, spadajo v pristojnost sodišča v Zagrebu, pri čemer se bo uporabljalo merodajno materialno hrvaško pravo.

 1. Uporaba pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe veljajo od 21. marca 2013 do preklica Zvijezde.